Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Vector Graphics

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این مجموعه آموزش بسیار ارزشمند با دستورهای XAML برای ساخت گرافیک های وکتوری آشنا شده و کار با آن ها را در عمل یاد می گیرید. مباحث بسیار جذاب هستند و به زبانی ساده تدریس می شوند ، به همین علت یادگیری آنها بسیار ساده است.

عنوان اصلی : Vector Graphics

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی WintellectNow است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 1 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Introduction
The XAML Difference
Vector Graphics in Layout
Polyline and Polygon
Path and Geometries
Path Markup Syntax