Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Clean Coders Package

یکی از مهمترین اصول برنامه نویسی، کدنویسی تمیز و استاندارد است.یک کد استاندارد کدی است که اگر تحویل یک برنامه نویس دیگر بدهید به سادگی بتواند آن را تحلیل کند و عملیات رفع باگ و بروزرسانی را انجام دهد.

این دوره آموزشی به بحث در خصوص جنبه های مختلف کدنویسی تمیز و هر آنچه یک برنامه نویسی حرفه ای باید بداند پرداخته است.
مشاهده این کورس آموزشی به برنامه نویسان همه زبان ها توصیه می شود.

عنوان اصلی : Clean Coders Package

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Other است که بر روی 8 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و به مدت زمان 44 ساعت و 52 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

قسمت 1: کد تمیز
قسمت 2: نام گذاری صحیح
قسمت 3 : تعریف صحیح توابع
قسمت 4 : ساختار توابع
قسمت 5 : فرم
قسمت 6 : TDD قسمت اول
قسمت 7 : معماری
قسمت 8 : مبانی SOLID Foundations
قسمت 9 : اصول Single Responsibility
قسمت 10 : اصل Open-Closed
قسمت 11 : اصل Liskov Substitution
قسمت 12 : اصل Interface Segregation
قسمت 13 : اصل Dependency Inversion
قسمت 14 : مطالعه در مورد SOLID
قسمت 15 : کامپوننت های SOLID
قسمت 16 : Component Cohesion
قسمت 17 : Component Coupling
قسمت 18 :Component Case Study
قسمت 19 :Advanced TDD
قسمت 20 :Clean Tests
قسمت 21 :Test Design
قسمت 22 :Test Process
قسمت 23 :Mocking
قسمت 24 : Transformation Priority Premise
قسمت 25 :Design Patterns
قسمت 26 :Factories
قسمت 27 :Strategy and Template Method Patterns
قسمت 28 :Finite State Machines and The State Pattern
قسمت 29 :SMC Parser
قسمت 30 :SMC Generator